Algemene voorwaarden

Dohmen Bemiddeling

 

1. Algemeen:

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes en overeenkomsten van opdrachten en van alle door Dohmen Bemiddeling gedane aanbiedingen die ten doel hebben het verlenen van diensten door Dohmen Bemiddeling.

Met Opdrachtgever wordt bedoeld: de wederpartij van Dohmen Bemiddeling bij een overeenkomst van opdracht.

Met Partijen wordt bedoeld: de partijen die een onderling geschil hebben en dat geschil met bemiddeling door Dohmen Bemiddeling wensen op te lossen.

Met diensten wordt bedoeld; Mediation, Training en Coaching.

Met Mediation wordt bedoeld: de bemiddeling tussen Partijen die wordt verleend door Dohmen Bemiddeling.

Met Training wordt bedoeld: alle door Dohmen Bemiddeling georganiseerde groepsactiviteiten die ten doel hebben de kennis en vaardigheden van de deelnemers te vergroten.

Met Bedrijfsmaatschappelijk Werk en Coaching wordt bedoeld: de Persoonlijke Begeleiding van cliënten en advies aan cliënten die wordt verleend door Dohmen Bemiddeling

Met Cliënten wordt bedoeld: personen of groepen personen die een vraag of probleem hebben en deze vraag of dit probleem met hulp van of begeleiding door Dohmen Bemiddeling wensen te beantwoorden of op te lossen.

Met Dohmen Bemiddeling wordt bedoeld: de Mediator of de Bedrijfsmaatschappelijk Werker of Coach, die in opdracht van Opdrachtgever, Personen of Partijen bemiddelt tussen Partijen of Persoonlijke Begeleiding verleent.

Dohmen Bemiddeling is een eenmanszaak, gevestigd te Apeldoorn

 

2. MfN- Mediatorsfederatie Nederland (www.mediatorsfederatienederland.nl)

Op alle Mediations van Dohmen Bemiddeling zijn van toepassing:

het MfN Mediation Reglement in de bij aanvang van de Mediation geldende editie,

de Gedragsregels voor de MfN-Mediator,

het Reglement Stichting Tuchtrechtspraak Mediators,

de Klachtenregeling MfN.

 

3. Offertes en aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van Dohmen Bemiddeling zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 

4. Uitvoering van Diensten

Dohmen Bemiddeling zal haar Diensten naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap verrichten. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, aangezien Dohmen Bemiddeling niet kan instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

Opdrachtgever, indien van toepassing, verleent Dohmen Bemiddeling de medewerking die Dohmen Bemiddeling voor een goede uitvoering van haar diensten wenselijk acht.

Dohmen Bemiddeling houdt Opdrachtgever, indien van toepassing, op de hoogte van haar werkzaamheden voorzover de vereiste vertrouwelijkheid jegens Cliënten en Partijen dat toelaat.

Alle door Dohmen Bemiddeling verkregen informatie over Opdrachtgever en diens organisatie, indien van toepassing, zal door Dohmen Bemiddeling vertrouwelijk worden behandeld.

Opdrachtgever, indien van toepassing, draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Dohmen Bemiddeling aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Dohmen Bemiddeling worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Dohmen Bemiddeling zijn verstrekt, heeft Dohmen Bemiddeling het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoering vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan Dohmen Bemiddeling ter beschikking heeft gesteld. Dohmen Bemiddeling is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Dohmen Bemiddeling is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

 

5. Overmacht

Dohmen Bemiddeling is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever, indien van toepassing, of Partijen, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld.

Dohmen Bemiddeling heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Dohmen Bemiddeling haar verbintenis had moeten nakomen.

 

6. Honorarium en betaling

Opdrachtgever, indien van toepassing, en/of Partijen is/zijn aan Dohmen Bemiddeling een honorarium alsmede vergoeding van gemaakte kosten verschuldigd overeenkomstig de bij Dohmen Bemiddeling gebruikelijke en afzonderlijk overeen te komen tarieven.

Dohmen Bemiddeling is BTW-plichtig voor wat betreft de diensten Mediation, Training en Coaching.

Dohmen Bemiddeling is niet BTW-plichtig voor wat betreft de diensten Bedrijfsmaatschappelijk Werk

Opdrachtgever en/of Partijen heeft/hebben indien gewenst, recht op een specificatie van de door Dohmen Bemiddeling aan de verleende diensten bestede tijd.

Dohmen Bemiddeling declareert naar keuze het verschuldigde honorarium en te vergoeden kosten.

Bij voorschot met een verrekening aan het eind van de Mediation maandelijks of aan het eind van de mediation/de training/het begeleidingstraject

Opdrachtgever en/of Partijen voldoet/voldoen de facturen van Dohmen Bemiddeling binnen tenminste 30 dagen na dagtekening van de factuur. Gebeurt dit niet, dan wordt Opdrachtgever c.q. worden Partijen geacht van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Alle kosten ter inning van de vordering (rente, boetegelden etc.) komen voor rekening van Opdrachtgever c.q. Partijen.

 

7. Aansprakelijkheid

Dohmen Bemiddeling is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die voor Opdrachtgever, indien van toepassing, of voor Partijen of voor cliënten uit de uitvoering van de dienstverlening mocht voortvloeien; tenzij deze schade gedekt wordt door de door Dohmen Bemiddeling afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Indien Dohmen Bemiddeling desondanks gehouden is tot vergoeding van schade zal deze schade geacht worden ten hoogste gelijk te zijn aan de opdrachtsom van de afgesproken diensten tot aan de datum van de aansprakelijkheidsstelling.

Opdrachtgever, indien van toepassing, en Partijen verbinden zich tot vrijwaring van Dohmen Bemiddeling ingeval van aanspraken van derden.

 

8. Einde van de overeenkomst

Indien door omstandigheden die niet zijn te wijten aan Dohmen Bemiddeling dienstverlening niet langer op verantwoorde wijze uitvoerbaar is, heeft Dohmen Bemiddeling het recht de dienstverlening tussentijds te beëindigen door opzegging, na overleg met Opdrachtgever, indien van toepassing.

Indien mogelijk, zal Dohmen Bemiddeling er bij Mediation voor zorgen dat een MfN-Mediator, in overleg met Opdrachtgever en Partijen, de uitvoering van de Mediation zal overnemen.

Ingeval van tussentijdse beëindiging worden de tot dan toe verrichte werkzaamheden vergoed conform de gemaakte afspraken. Opdrachtgever en Dohmen Bemiddeling zien af van hun recht om vergoedingen te vorderen wegens het voortijdig beëindigen van de Mediation.

Indien Opdrachtgever of Dohmen Bemiddeling in staat van faillissement komt te verkeren, surséance van betaling aanvraagt of indien op hem de wettelijke regeling schuldsanering van toepassing wordt verklaard eindigt de Mediation/de Training/de begeleiding van rechtswege.

 

9. Geschillen en toepasselijk recht

In geval van geschillen, voortvloeiend uit met Dohmen Bemiddeling gesloten overeenkomsten, zullen betrokkenen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation conform het NMI-Mediation Reglement in de bij aanvang van de Mediation geldende editie.

Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van mediation, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter.

Op alle overeenkomsten onder deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Ik ben aangesloten bij:

High Trust
Raad voor Rechtsbijstand
De scheidingsmediator