Burenruzie

Wanneer je als buren samen niet meer kunt overleggen maar je wil toch met elkaar tot overeenstemming komen dan nodig ik jullie uit om eerst apart je verhaal aan mij te vertellen. Vervolgens zullen we in 1 of 2 gezamenlijke gesprekken tot een door beiden gedragen oplossing komen en deze vastleggen in bindende afspraken. Dit voorkomt de gang naar de rechtbank, dat levert zelden een win-win situatie op.

(Familie)netwerkberaad in het Sociaal Domein

Als gespreksleider draag ik zorg voor het organiseren, leiden en verslaglegging van (familie)netwerkberaden. Ik beheers verschillende gesprekstechnieken en ben bekend met de methodieken ‘Signs of Safety’ en ‘Signs of Wellbeing’. Het (familie)netwerkberaad wordt zorgvuldig voorbereid, samen met de aanvrager, familie en betrokken netwerk, mantelzorgers en professionals. Het is mijn taak het beraad met een gezamenlijk gedragen plan af te ronden. Door een oplossingsgerichte benadering stimuleer ik de deelnemers van het beraad om tot overeenstemming te komen. Ik maak onderscheid tussen de sterke kanten en de zorgen en inventariseer de belemmerende en bevorderende factoren.

Arbeidsgeschillen en ziekteverzuimpreventie

Wanneer je een conflict hebt met jouw werknemer, of de werknemer ervaart dit met de werkgever, spreek je van een arbeidsconflict. Dit kan een reden zijn dat een werknemer ziek thuis zit ondanks er misschien ook nog sprake is van fysieke klachten. Ondanks dat er sprake is van fysieke klachten zal ook het conflict dat er speelt, moeten worden opgelost. Dit kan tijdens de ziekteperiode zodat er gelijktijdig gewerkt kan worden aan het herstel van de arbeidsrelatie.

Ziekte(verzuim) kan sommige gevallen worden voorkomen door tijdig mediation in te zetten. Dit kan tussen werknemers onderling, tussen een teamleider en teamleden, of wanneer een team aangeeft dat ze op een andere manier willen leren samenwerken. Voorkomen – en het samen eens worden – is beter dan ziek melden!

Ondernemersgeschil

Wanneer je als ondernemer een conflict hebt met een leverancier, crediteur of werknemer en jullie willen er wel met elkaar uitkomen, ga ik met jullie het gesprek aan en worden de afspraken vastgelegd in een (vaststelling)overeenkomst.

Bekijk mijn tarieven Maak nu een afspraak

Veel gestelde vragen
over mediation

Wie regelt de mediator als ik een conflict op het werk heb?

De route is meestal dat je dit voorstel doet aan diegene waar je het conflict mee hebt, beiden moeten instemmen met mediation alvorens we een afspraak kunnen maken. De werkgever kan ook voorstellen aan werknemer(s) om een mediationtraject in te gaan. De kosten worden vaak vergoed door de werkgever.

Wie betaalt mediation?

Wanneer er sprake is van een werkgerelateerd conflict, dan worden de kosten vaak vergoed met de werkgever. Vraag dit na bij HRM-afdeling of je leidinggevende. Wanneer je met de buren voor mediation kiest, kan je nakijken of je hiervoor verzekerd bent. Zo niet, dan betaal je beiden ieder de helft van de kosten.

Ik ben ondernemer en heb een conflict, hoe los ik dit op?

Je wil de weg naar de rechtbank voorkomen en er op een goede wijze uitkomen met de ander. In mediation maak je bindende afspraken dit worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Ik wil een gezinsplan maken, wie kan mij hier bij helpen?

Samen met het gezin, de familie en andere betrokken waaronder bijvoorbeeld goede vrienden en hulpverleners, kun je een gezinsplan opstellen waarin je afspraken maakt hoe jouw gezin het beste geholpen kan worden. Ik help jullie om dit plan op te stellen en samen onderzoeken we welke acties hiervoor nodig zijn. Sommige gemeenten betalen de kosten van een gespreksleider.

Ik wil een (familie)netwerkberaad organiseren, hoe doe ik dat?

Je kunt contact opnemen met de instantie waar je je hulpvraag stelt: soms hebben zij zelf een gespreksleider in dienst die een (familie)netwerkberaad kan leiden. Zo niet, dan kun je die instelling informeren dat jullie een (familie)netwerkberaad willen organiseren en vraag je hen contact op te nemen met mij zodat ik zo spoedig mogelijk kan starten met het inventariseren van de hulpvraag of het doel wat jullie willen bereiken. Ik zorg vervolgens voor de uitnodigingen van de betrokkenen, de locatie, het leiden van het beraad zelf en de verslaglegging. In de verslagleggen staan de krachten en zorgen van het gezin benoemd en de afspraken die zijn gemaakt, waaronder bijvoorbeeld een indicatie voor hulp. Soms heb je een (familie)netwerkberaad nodig om snel een indicatie voor je hulpvraag te krijgen, bij Jeugdhulpverlening en WMO, vraag je dit aan de gemeente waar je woont.

Ik ben aangesloten bij:

High Trust
Raad voor Rechtsbijstand
De scheidingsmediator